slider

** UPDATE ** Navigator score

Vanaf vandaag zijn de volgende nieuwe functies beschikbaar:

 • Onze Quick Starts zijn beschikbaar via Tandwiel > Help > Quick starts
 • De gemiddelde rapport scores in de Navigator zijn een punt lager. Deze gebruikt nu 3 tot 9 (niet meer 4 tot 10).
 • Een aantal fouten zijn verholpen.

Neem contact op met info@HRorganizer.com voor meer informatie.

As of today, the following new features are available:

 • Our Quick Starts are available via Gear > Help > Quick Starts
 • The average report scores in the Navigator are one point lower. It now uses 3 to 9 (no longer 4 to 10).
 • A number of errors have been fixed.

Contact info@HRorganizer.com for further information.

 

 

 

(meer…)

** UPDATE ** Clues norms update

Vanaf vandaag zijn de volgende nieuwe functies beschikbaar:

 • Het onderdeel Informatie verwerking (clues) heeft nieuwe normen. Het systeem zet deze automatisch in voor nieuwe en herziene programmas.
 • Op de home-pagina staat nu een overzicht met de voortgang van de 360 feedback trajecten.
 • De optie ‘verzenden met eigen email programma’ is verborgen. Neem contact op als u deze functie toch wilt gebruiken.

Neem contact op met info@HRorganizer.com voor meer informatie.

As of today, the following new features are available:

 • The Information Processing test (clues) has new norms. The system automatically deploys them for new and revised programs.
 • The home page now contains an overview of the progress of the 360 feedback tracks.
 • The option ‘send with your own email program’ is hidden. If you still want to use this feature, please get in touch.

Contact info@HRorganizer.com for further information.

 

 

 

(meer…)

** UPDATE ** Vier nieuwe functies / Four new features

Vanaf vandaag zijn de volgende nieuwe functies beschikbaar:

 • Bij het maken van een nieuwe organisatie kunnen de instellingen van een andere organisatie gekopieerd worden.
 • Gebruikers kunnen zich (via tandwiel > instellingen > persoonlijk) zich afmelden van herinnering en afgerond meldingen.
 • Voor mensen met dyslexie is er de mogelijkheid om 25% extra testtijd in te stellen.
 • De tekst van herinneringsberichten kunnen aangepast worden (via tandwiel > instellingen > organisatie)

Neem contact op met info@HRorganizer.com voor meer informatie.

As of today, the following new features are available:

 • When creating a new organization, the settings of another organization can be copied.
 • Users can (via gear > settings > personal) unsubscribe from reminders and completed notifications.
 • For people with dyslexia there is the possibility to set 25% extra test time.
 • The text of reminder messages can be adjusted (via gear > settings > organization)

Contact info@HRorganizer.com for further information.

 

 

 

(meer…)

** UPDATE ** 360 feedback excel import / Profile score update

Sinds vandaag zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

 • Het is nu mogelijk om via een excel bestand 360 feedback respondenten in te laden.
 • Uiteraard kan dit voor verschillende deelnemers, tot maximaal 1000 personen.
 • Hierbij worden uitnodigingen aan eenzelfde respondent in een e-mail bericht verzonden.
 • Verder is de berekening van de profiel score in het interviewrapport is verbeterd. 
 • Fouten zijn hersteld.

Neem contact op met info@HRorganizer.com voor meer informatie.

The following improvements have been made since today:

 • It is now possible to load 360 feedback respondents via an excel file.
 • Of course this is possible for different participants, up to a maximum of 1000 people.
 • Invitations to the same respondents are sent in one mail message.
 • Furthermore, the calculation of the profile score in the interview report has been improved.
 • Errors have been fixed.

Contact info@HRorganizer.com for further information.

 

 

 

(meer…)

Productoverzicht met prijzen voor 2023 / Prices for 2023

English: A new productoverview with prices for 2023 is now downloadable via Gear > Help > Documentation

Dutch: HRorganizer heeft de product- en prijslijst aangepast voor 2023.

Gedurende de afgelopen jaren hebben wij jaarlijks onze prijzen aangepast o.b.v. het oktober CBS consumenten-prijsindex (CPI). Voor ons als softwarebedrijf was de CPI prijsindexatie gedurende jaren volstrekt onvoldoende om de sterk stijgende loonkosten voor software ontwikkeling te compenseren. 
 
Dit jaar geeft het CBS een oktober CPI van 16,8%. Wij vinden het niet (moreel) verantwoord deze indexatie één-op-één door te voeren.
 
Het CPI percentage wordt overigens vertekend geacht i.v.m. lopende energiecontracten. Daarom heeft het CBS een andere rekenmethode ontwikkeld. Voor de maand oktober is nog geen aangepaste berekening gemaakt, maar naar onze schatting zou de herberekende CPI voor oktober 2022 op zo’n 12% uitkomen. Ook dat vinden wij een indexatie waarmee we onze relaties niet willen confronteren.
 
Na intern overleg met als achtergrond de kost- en prijsontwikkeling van de afgelopen jaren en de huidige algemene sterke kostenstijging, vinden wij een indexatie van 8,5% voor 2023 noodzakelijk om de kwaliteit en service van onze producten en diensten te kunnen continueren. 
 • De bedragen voor onze aantrekkelijke kortingen op inkoop voorraad blijven gelijk aan 2022. 
 • Kosten voor de Navigator blijven gelijk.
 • Bekijk het nieuwe productoverzicht met de prijzen voor 2023 in het help menu bij documentatie.

(meer…)

** UPDATE ** Prullenbak / Job matching / Trash

Sinds vandaag zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

 • Items in de prullenbak worden na 30 dagen automatisch verwijderd.
 • Onze job matchings functie gebruikt nu ook het vakgebied en interesse van de deelnemer.
 • We controleren beter of ingevoerde email adressen geldig zijn.
 • Niet bezorgde uitnodigingen worden beter verwerkt. 
 • Fouten zijn hersteld.

The following improvements have been made since today:

 • Items in the trash are automatically deleted after 30 days.
 • Our job matching function now also uses the participant’s work field and interests.
 • We better check whether entered email addresses are valid.
 • Undelivered invitations are processed better.
 • Errors have been solved.
 
 

(meer…)