De HRorganizer begrippenlijst met assessment termen

Inhoudsopgave

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

#   

Op deze pagina vind je de omschrijving van de meest gebruikte assessment termen. De begrippenlijst staat op alfabetische volgorde. Via de tabel links kun je gelijk naar de juiste letter toe.

A

APK (loopbaan)

Regelmatige monitoring, zowel voor de organisatie als voor de individuele medewerker, binnen de duurzame inzetbaarheid schijf van vijf.

Lees hier meer over APK binnen duurzame inzetbaarheid

Assessee

Een persoon (of groep) die een assessment maakt.

Assessment

Een assessment is het vaststellen van kennis, vaardigheden, prestaties of andere kenmerken middels een systematische methode en procedure.

Assessment validiteit

De validiteit van een assessment is de mate waarin een assessment een voorspellende waarde heeft.

Applicant Tracking System (ATS)

Bedrijfssoftware voor ondersteuning aan zowel organisatie als kandidaat in het recruitmentproces. In principe ‘volgt’ een ATS een kandidaat in de sollicitatieprocedure. Praktische voorbeelden zijn het koppelen van kandidaat aan vacature, verwerken en opslaan van CV of het plaatsen en verwerken van reacties op vacatures.

Arbeidsmarkt

De economische benaming van het geheel waar vraag en aanbod van arbeid of werk samenkomen. Het is de plek waar werkgever en werknemer elkaar treffen en waar zij onderhandelen over de voorwaarden om vraag en aanbod te koppelen.

B

Bedrijfsman (Belbin-rol)

De bedrijfsman is de organisator binnen een team. Hij is nuchter, systematisch en praktisch.

Belbin-rollen

De 9 rollen van Belbin beschrijven hoe mensen zich gedragen als zij samenwerken, wat zijn bijdrage is en hoe hij reageert op anderen. Het beschrijft daarnaast veelvoorkomende talenten en valkuilen binnen deze rollen. De 9 rollen zijn: bedrijfsman, brononderzoeker, groepswerker, monitor, plant, specialist, vormer, voorzitter, zorgdrager.

Beroepsbevolking

Het gedeelte van de bevolking dat werkt, beschikbaar is voor werk of op zoek is naar werk. In de praktijk wordt hiervoor vaak de minimumleeftijd van 15 jaar gehanteerd.

Bias

Bias is een systematische afwijking van cognitieve patronen dat effect heeft op rationele beoordelingen waardoor een vertekening in en het resultaat ontstaat.

Brononderzoeker (Belbin-rol)

De brononderzoeker is het extraverte teamlid die graag nieuwe contacten legt en informatie zoekt. Hij is gericht op ontwikkeling maar kan dingen ook niet afmaken als hij verveelt is.

C

Candidate experience

Het geheel van indrukken en ervaringen van een sollicitant tijdens het werving- en selectieproces.

Candidate journey

De candidate journey is de route die werkzoekenden doorlopen tot het verkrijgen van een baan. Een typische candidate journey kan worden weergegeven in een trechter van de volgende zeven stappen: awareness, consideration, interesse, sollicitatie, selectie, aannemen en on-boarding

Cognitieve test

Cognitieve test is een testvorm om cognitieve vaardigheid te meten.Met cognitieve tests kunnen een breed scala aan cognitieve processen worden getoetst, zoals begrijpend lezen, abstract denken en het vermogen om nieuwe informatie te leren (en toe te passen).

Competentie

Een competentie is het vermogen om een taak met de juiste kennis en vaardigheden uit te voeren.

Competentiemanagement

Management van competenties dat zich richt op het identificeren van gedrag. Dit wordt gekoppeld aan vooraf vastgestelde gewenste gedragingen en bedrijfsdoelstellingen. Door het managen van competenties kunnen werknemers zich beter ontwikkelen.

Constructvaliditeit

Constructvaliditeit, ook wel begripsvaliditeit genoemd, is de mate waarin een meting of toetsing meet wat het beoogt te meten.

D

Deductief logisch denken

Deductief logisch denken betreft het logisch redeneervermogen van een persoon dat betrekking heeft op gevolgtrekkingen van het algemene naar het bijzondere. Het omvat in welke mate een persoon aan de hand van algemene waarnemingen een logische, specifieke, conclusie kan trekken.

Bijvoorbeeld: hout is brandbaar, de tafel is van hout, de tafel is brandbaar.

Lees hier meer over deductief logisch denken

Digitaal kluisje (duurzame inzetbaarheid)

De afgeschermde omgeving van een medewerker om persoonlijke documenten te bewaren, zoals een assessment rapportage of een loopbaanadvies rapport. Het digitale kluisje is alleen voor de medewerker zelf toegankelijk.

Discriminatievrije werving en selectie

Het bieden van gelijke kansen in gelijke omstandigheden aan alle sollicitanten en potentiële kandidaten binnen het proces werving en selectie.

Lees hier meer over de wet discriminatievrije werving en selectie

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is de term die betrekking heeft op beleid gericht op het optimaal functioneren van medewerkers gedurende de gehele loopbaan met behoud van gezondheid en welzijn.

Lees hier meer over duurzame inzetbaarheid

E

Employer brand

De beleving van een organisatie of merk door personen van buitenaf. Het heeft vooral betrekking op de mate van aantrekkelijkheid op het werken voor een organisatie. Hoe sterker een employer brand hoe liever mensen voor de organisatie werken.

G

Groepswerker (Belbin-rol)

De groepswerker is het ondersteunende, vaak gevoelige, lid van een team. Hij wil graag samenwerken, en is vriendelijkheid en behulpzaam. Kan moeite hebben met conflicten of knopen doorhakken.

H

HALO effect

Het HALO effect heeft betrekking op de uitstraling van positieve eigenschappen op andere eigenschappen die daardoor positiever worden beoordeeld. Het is het tegenovergestelde van het Horn effect.

Horn effect

Het Horn effect heft betrekking op de uitstraling van negatieve eigenschappen op andere eigenschappen die daardoor negatiever worden beoordeeld. Het is het tegenovergestelde van het HALO effect.

I

Inductief logisch denken.

De mate waarin een persoon aan de hand van specifieke, vaak incomplete, informatie of waarnemingen een algemene conclusie kan trekken.

Lees hier meer over inductief logisch denken

Intelligentie

Intelligentie omvat het vermogen om uit informatie kennis en vaardigheden te verwerven of af te leiden om problemen op te lossen.

Intelligentietest

Een intelligentietest meet aan de hand van verschillende (psychometrische) facetten intelligentie.

J

Job hopping

Het veelvuldig wisselen van baan, door een medewerker.

Job matching

De match tussen (het profiel van) de kandidaat en verschillende functies.

L

Loopbaanadvies

Loopbaanadvies is het adviestraject dat gericht is op het vinden van de meest passende functie, baan en/of werkomgeving voor een werknemer op basis van karaktereigenschappen, competenties en persoonlijke voorkeuren.

 

M

Matching

Het samenbrengen en koppelen van de juiste kandidaten en geschikte werkgevers aan de hand van relevante kenmerken, eisen en voorkeuren en de daaruit voortkomende afstemming.

Lees hier meer over matching

Monitor (Belbin-rol)

De monitor is analytisch ingesteld, zoekt overzicht en denkt goed na. Hij kan lang de tijd nemen en is voorzichtig in beslissen maar als hij een beslissing neemt is dat vaak de juiste.

N

Numeriek redeneren

Numeriek redeneren omhelst cijfermatig inzicht en rekenvaardigheden, en het vermogen om hieruit logische conclusies te trekken.

Lees hier meer over numeriek redeneren

O

Online assessment platform

Online software voor assessments om een indicatie op geschiktheid en toekomstige werkprestaties van een potentiële kandidaat te verkrijgen.

Ontwikkelassessment

Een ontwikkelassessment brengt talenten, competenties en het groeipotentieel in kaart en biedt handvatten ter ondersteuning ten behoeve van de ontwikkeling van medewerkers.

Outplacement

Outplacement is de ondersteuning aan een vertrekkend werknemer bij het vinden van een nieuwe baan, bij het worden van zelfstandig ondernemer of bij een carrière switch.

P

Persoonlijkheid type persoonlijkheidstests

Persoonlijkheidstest die persoonlijkheid indelen op een aantal versimplificeerde persoonlijkheidstypen, die meestal gebaseerd zijn op de psychologie van Carl Jung. Voorbeelden zijn de MBTI, DISC, Roos van Leary en Type Dynamics Indicator.

Persoonlijkheid dimensies persoonlijkheidstest

Persoonlijkheidstest die zich vooral richt op betrouwbare, niet gecorreleerde persoonskenmerken, die verschillende eigenschappen test. De ‘big five’ persoonlijkheidstest is het bekendste voorbeeld.

Praktijksimulatie

Een casus of situatie dat geschetst en uitgespeeld wordt om handelingen en gedragingen van deelnemers te meten.

Predictieve validiteit

Predictieve validiteit is de mate waarin een assessment een voorspellende waarde voor job performance heeft.

Plant (Belbin-rol)

De plant is het creative lid van het team, die met originele ideeën komt. Hierdoor kan hij nog wel eens de realiteit uit het oog verliezen.

R

Recruitment proces

Het organisatieproces dat het zoeken, werven, selecteren en onboarden van (potentiële) kandidaten voor het vervullen van een vacature binnen een organisatie omhelst.

Rollen (HR)

Een rol betreft de inhoud van en samenhang tussen werkzaamheden binnen een functie.

Rollenspel

Het rollenspel schetst een fictieve situatie die voor kan komen bij de toekomstige functie met als doel de handelingen en gedragingen van deelnemers te beoordelen.

S

Schijf van vijf (duurzame inzetbaarheid)

De vijf thema’s binnen duurzame inzetbaarheid. De schijf bestaat uit betrokkenheid, organisatie, gezondheid, ontwikkeling en APK.

Lees hier meer over de schijf van vijf voor duurzame inzetbaarheid

Selectie

Selectie is het toetsen en selecteren van de juiste kandidaat op geschiktheid.

Sollicitatiegesprekken

Het gesprek tussen een sollicitant en een werkgever om te beoordelen of de relevante wensen en eisen van beide kanten voldaan kunnen worden.

Specialist (Belbin-rol)

De specialist is héél goed in een bepaald kennisgebied en waagt zich niet gauw buiten dit onderwerp. Het liefst werkt hij zelfstandig.

Strategisch talent management

De inschatting die gemaakt wordt voor toekomstige behoefte aan en van talent. Hierin wordt naast elkaar gelegd waaraan medewerkers moeten voldoen en welk toekomstig werkgedrag als essentieel wordt gezien door de organisatie.

T

Talent (HR)

Een talent is de natuurlijke gave van een persoon om bepaalde dingen goed te doen. Synoniemen zijn begaafdheid en natuurlijke eigenschap.

Talentmanagement

Management van werknemers talent. In de praktijk betekent dit de juiste persoon op de juiste plek binnen de organisatie zien te krijgen. Werknemer met talent A wordt gekoppeld aan de functie waarin talent A vereist is.

Tunnelvisie

Een beperkte visie, die niet verder kijkt dan het meest voor de hand liggende.

Lees hier meer over tunnelvisie

V

Verbaal redeneren

De mate waarin een persoon geschreven informatie kan begrijpen, analyseren en interpreteren.

Voorzitter (Belbin-rol)

De voorzitter is de natuurlijke leider van een team. Hij leidt en delegeert en zorgt ervoor dat iedereen zaken begrijpt.

Vormer (Belbin-rol)

De vormer is daadkrachtig en wil graag presteren. Hij weet mensen te bewegen tot actie maar kan ook gauw conflicten aangaan.

W

Werkinhoud

Werkinhoud is het geheel van arbeidsverrichting of activiteiten in een functie.

Werkwaarden

Werkwaarden zijn de waarden die belangrijk gevonden worden tijdens het werken om goed en met plezier te kunnen functioneren.

Werving

Werving het zoeken en uitnodigen van potentieel geschikte kandidaten voor een functie.

Werving en selectie

Werving en selectie is het organisatieproces dat het geheel van zoeken, uitnodigen, selecteren en binden van geschikte kandidaten aan een functie en organisatie omhelst.

Z

Zorgdrager (Belbin-rol)

De zorgdrager zorgt dat er zo min mogelijk fouten gemaakt worden. Hij is perfectionistisch, wat leidt tot veel checken.

#

360° feedback

360° feedback is een methode om vanuit meerdere invalshoeken feedback aan werkenden te verschaffen.

Waar en naar wie mogen we het sturen?

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*

Door op 'Prijsoverzicht aanvragen' te klikken, ontvang je per e-mail het prijsoverzicht en mogelijk andere voor jou relevante informatie.

Jouw gegevens zijn veilig.