Functiebibliotheek

Kies uit een van de ruim 4700 kant-en-klare functies.

functie selecteren

Wij hebben een kant-en-klare functiebibliotheek opgesteld. De rollen en competenties die bij een functie horen hebben we alvast voor je geselecteerd. Zo kun je je volledig op de kandidaten focussen.

 

Onze functiebibliotheek bestaat uit ongeveer 4700 functies. We hebben hieronder 10 functies geselecteerd waarvan we de rollen en competenties laten zien. Dit geeft een goed beeld van hoe uitgebreid onze assessments zijn.

10 voorbeeldfuncties

Rollen

Specialist
Is deskundig, leergierig, weet veel op eigen vakgebied.

Creatieveling
Is origineel, bedenkt nieuwe concepten en oplossingen.

Ontwikkelaar
Creëert en bouwt nieuwe dingen, veelal technisch.

Competenties

Analyseren
Onderscheidt hoofd- van bijzaken, maakt correct gebruik van logica en gaat daarbij grondig te werk. Trekt onderbouwde conclusies uit beschikbare informatie.

Breed denken
Benadert onderwerpen vanuit voldoende invalshoeken. Kan denken buiten de gebaande paden in het kader van het zoeken naar oplossingen.

Concepten en modellen begrijpen
Doorziet samenhang en structuur. Gebruikt dat inzicht ook in nieuwe situaties.

Innoveren
Komt met echt nieuwe en originele ideeën. Signaleert nieuwe benaderingen. Maakt zich los van traditionele opvattingen.

Oordeelkundig handelen
Vormt een mening gebaseerd op valide gegevens en neemt ook meningen en gevoelens hierin mee.

Oplossingen leveren
Komt met adequate oplossingen, ook als deze niet voor het oprapen liggen.

Snel leren
Leert gemakkelijk gewenste dingen bij en ongewenste dingen af. Zorgt ervoor dat gewenste zaken beklijven.

Systeemdenken tonen
Ziet samenhang en beoordeelt oorzaak-gevolg relaties realistisch. Neemt dit mee bij besluitvorming.

Verbeeldingskracht tonen
Is in staat fantasie en niet bestaande concepten op overtuigende wijze te communiceren.

Continu leren en ontwikkelen
Streeft uit zichzelf naar het vergroten van kennis, vaardigheden en de ontwikkeling van gedrag.

Expertise delen
Laat anderen delen in opgedane deskundigheid. Doet dat schriftelijk, coachend, presenterend of door het geven van (leer)opdrachten.

Kritische zin tonen
Controleert de juistheid van zaken. Stelt vragen. Vraagt om feitelijke onderbouwing.

Nieuwe ideeën accepteren
Omarmt nieuwe ideeën, concepten en werkwijzen op pragmatische en realistische wijze. Blijft daarbij kritisch.

Systematisch werken
Werkt planmatig en effectief. Past de manier van werken aan indien dat ‘winst’ oplevert.

Informatie verzamelen
Zoekt relevante gegevens en achtergrondinformatie bij elkaar en bevraagt anderen. Trekt feiten na.

Onafhankelijk handelen
Handelt vanuit eigen overtuigingen en minder om anderen een plezier te doen. Blijft volhouden, ook bij weerstand.

Rollen

Specialist
Is deskundig, leergierig, weet veel op eigen vakgebied.

Adviseur
Zet kennis om in bruikbaar vakkundig advies.

Cijferaar
Is handig met cijfers en berekeningen.

 

Competenties

Analyseren
Onderscheidt hoofd- van bijzaken, maakt correct gebruik van logica en gaat daarbij grondig te werk. Trekt onderbouwde conclusies uit beschikbare informatie.

Concepten en modellen begrijpen
Doorziet samenhang en structuur. Gebruikt dat inzicht ook in nieuwe situaties.

Geloofwaardigheid uitstralen
Krijgt anderen mee door een positieve, krachtige en betrouwbare indruk te maken.

Oordeelkundig handelen
Vormt een mening gebaseerd op valide gegevens en neemt ook meningen en gevoelens hierin mee.

Oplossingen leveren
Komt met adequate oplossingen, ook als deze niet voor het oprapen liggen.

Anderen begrijpen
Luistert, stelt relevante vragen en voelt aan wat er bedoeld wordt. Zorgt ervoor dat de ander zich begrepen voelt.

Continu leren en ontwikkelen
Streeft uit zichzelf naar het vergroten van kennis, vaardigheden en de ontwikkeling van gedrag.

Expertise delen
Laat anderen delen in opgedane deskundigheid. Doet dat schriftelijk, coachend, presenterend of door het geven van (leer)opdrachten.

Financieel bewust handelen
Is scherp op kosten en baten met het oog op continuïteit. Legt soepel verband tussen een activiteit en de financiële onderbouwing.

Kennis helder en gestructureerd overdragen
Deelt het beoogde op passende wijze. Heeft voldoende deskundigheid en hanteert de juiste vorm en aanpak. Gaat na of de informatie begrepen is.

Kritische zin tonen
Controleert de juistheid van zaken. Stelt vragen. Vraagt om feitelijke onderbouwing.

Meningen en informatie duidelijk weergeven
Brengt mondeling en schriftelijk informatie begrijpelijk en kernachtig over aan anderen.

Systematisch werken
Werkt planmatig en effectief. Past de manier van werken aan indien dat ‘winst’ oplevert.

Toepassen relevante diagnostische technieken
Kent de mogelijkheden en beperkingen van beschikbare diagnostische technieken en past ze toe. Interpreteert de gegevens op juiste wijze.

Informatie verzamelen
Zoekt relevante gegevens en achtergrondinformatie bij elkaar en bevraagt anderen. Trekt feiten na.

Rollen

Organisator
Zet projecten op en coördineert uitvoering.

Leider
Neemt het voortouw, bestuurt en heeft impact.

Specialist
Is deskundig, leergierig, weet veel op eigen vakgebied.

 

Competenties

Analyseren
Onderscheidt hoofd- van bijzaken, maakt correct gebruik van logica en gaat daarbij grondig te werk. Trekt onderbouwde conclusies uit beschikbare informatie.

Besluitvaardig handelen
Neemt solide beslissingen, gebaseerd op het overwegen van voldoende beschikbare feiten en alternatieven. Borgt een goede timing.

Geloofwaardigheid uitstralen
Krijgt anderen mee door een positieve, krachtige en betrouwbare indruk te maken.

Oordeelkundig handelen
Vormt een mening gebaseerd op valide gegevens en neemt ook meningen en gevoelens hierin mee.

Oplossingen leveren
Komt met adequate oplossingen, ook als deze niet voor het oprapen liggen.

Continu leren en ontwikkelen
Streeft uit zichzelf naar het vergroten van kennis, vaardigheden en de ontwikkeling van gedrag.

Delegeren
Draagt verantwoordelijkheden en bevoegdheden ‘op maat’ over en laat voldoende vrijheid voor initiatief. Zorgt voor een stimulerende omgeving.

Expertise delen
Laat anderen delen in opgedane deskundigheid. Doet dat schriftelijk, coachend, presenterend of door het geven van (leer)opdrachten.

Kritische zin tonen
Controleert de juistheid van zaken. Stelt vragen. Vraagt om feitelijke onderbouwing.

Middelen organiseren
Kent en verwerft de benodigde middelen. Zet deze zodanig in dat beoogde resultaten effectief worden bereikt.

Motiveren
Bevordert actie en focus door duidelijk het beoogde effect aan te geven, door een positieve instelling tot stand te brengen en door een sterke wil om te slagen te creëren.

Plannen
Stelt activiteiten, middelen en tijdspad realistisch en begrijpelijk op. Geeft aan hoe bijsturing kan plaatsvinden.

Pro-actief communiceren
Wekt interesse, beïnvloedt meningen of stuurt gedrag vanuit eigen initiatief.

Projecten tot resultaten leiden
Behaalt met projecten het optimale rendement binnen de grenzen van de beschikbare middelen en tijd.

Richtinggevend en coördinerend optreden
Heeft overzicht, stuurt en organiseert. Heeft brede impact, ook buiten het eigen team.

Tijd organiseren
Zorgt ervoor dat in operationele plannen voldoende tijd wordt gereserveerd om optimaal resultaat te kunnen afleveren.

Voortgang bewaken
Beoordeelt vanuit een beoogd resultaat en onderliggend plan adequaat de stand van zaken. Signaleert afwijkingen en initieert waar nodig effectief corrigerende actie.

Doelen stellen
Maakt adequate (project)voorstellen waarin doelstellingen duidelijk worden omschreven en de stappen die nodig zijn om de doelen te bereiken duidelijk zijn aangegeven.

Informatie verzamelen
Zoekt relevante gegevens en achtergrondinformatie bij elkaar en bevraagt anderen. Trekt feiten na.

Rollen

Specialist
Is deskundig, leergierig, weet veel op eigen vakgebied.

Adviseur
Zet kennis om in bruikbaar vakkundig advies.

Monitor
Beoordeelt en bewaakt voortgang en kwaliteit.

 

Competenties

Analyseren
Onderscheidt hoofd- van bijzaken, maakt correct gebruik van logica en gaat daarbij grondig te werk. Trekt onderbouwde conclusies uit beschikbare informatie.

Concepten en modellen begrijpen
Doorziet samenhang en structuur. Gebruikt dat inzicht ook in nieuwe situaties.

Geloofwaardigheid uitstralen
Krijgt anderen mee door een positieve, krachtige en betrouwbare indruk te maken.

Oordeelkundig handelen
Vormt een mening gebaseerd op valide gegevens en neemt ook meningen en gevoelens hierin mee.

Oplossingen leveren
Komt met adequate oplossingen, ook als deze niet voor het oprapen liggen.

Anderen begrijpen
Luistert, stelt relevante vragen en voelt aan wat er bedoeld wordt. Zorgt ervoor dat de ander zich begrepen voelt.

Continu leren en ontwikkelen
Streeft uit zichzelf naar het vergroten van kennis, vaardigheden en de ontwikkeling van gedrag.

Expertise delen
Laat anderen delen in opgedane deskundigheid. Doet dat schriftelijk, coachend, presenterend of door het geven van (leer)opdrachten.

Kennis helder en gestructureerd overdragen
Deelt het beoogde op passende wijze. Heeft voldoende deskundigheid en hanteert de juiste vorm en aanpak. Gaat na of de informatie begrepen is.

Kritische zin tonen
Controleert de juistheid van zaken. Stelt vragen. Vraagt om feitelijke onderbouwing.

Kwaliteit controleren en handhaven
Zet zich in voor het bereiken en behouden van beoogde kwaliteit. Streeft verbetering na. Overtuigt anderen van het belang van kwaliteit.

Kwantiteit controleren en handhaven
Zorgt ervoor dat de hoeveelheid van iets op een afgesproken peil blijft of komt. Signaleert afwijkingen en neemt effectief corrigerende actie.

Naleven wettelijke verplichtingen controleren
Beoordeelt op doortastende wijze of de wettelijke verplichtingen worden nagekomen. Signaleert onvolkomenheden op objectieve wijze. Bevordert naleving door een professionele houding.

Procedures bewaken
Effectief bewaken en controleren van de naleving van formele procedures door anderen. Daarbij anticiperend op toekomstige ontwikkelingen.

Voortgang bewaken
Beoordeelt vanuit een beoogd resultaat en onderliggend plan adequaat de stand van zaken. Signaleert afwijkingen en initieert waar nodig effectief corrigerende actie.

Informatie verzamelen
Zoekt relevante gegevens en achtergrondinformatie bij elkaar en bevraagt anderen. Trekt feiten na.

Naleven veiligheidseisen controleren
Beoordeelt op doortastende wijze of de veiligheidseisen in acht worden genomen. Signaleert onvolkomenheden op objectieve wijze. Bevordert naleving door een professionele houding.

Tijd bewaken
Controleert of (deel)resultaten op tijd behaald worden en schat realistisch in wat in de resterende tijd nog mogelijk is. Stelt bij.

Rollen

Organisator
Zet projecten op en coördineert uitvoering.

Creatieveling
Is origineel, bedenkt nieuwe concepten en oplossingen.

Samenwerker
Handelt vanuit teambelang en is gericht op co-creatie.

 

Competenties

Begrip tonen
Houdt rekening met gevoelens, belangen en meningen van anderen. Zorgt dat de ander dat ook als zodanig ervaart. Stemt eigen gedrag af op de gevoelens van anderen.

Breed denken
Benadert onderwerpen vanuit voldoende invalshoeken. Kan denken buiten de gebaande paden in het kader van het zoeken naar oplossingen.

Innoveren
Komt met echt nieuwe en originele ideeën. Signaleert nieuwe benaderingen. Maakt zich los van traditionele opvattingen.

Oplossingen leveren
Komt met adequate oplossingen, ook als deze niet voor het oprapen liggen.

Verbeeldingskracht tonen
Is in staat fantasie en niet bestaande concepten op overtuigende wijze te communiceren.

Anderen raadplegen
Vraagt anderen om hun mening of advies. Peilt commitment en borgt besluitvorming.

Conflict hanteren
Herkent potentiële conflictsituaties en voorkomt waar mogelijk escalatie. Zorgt ervoor dat betrokkenen ‘on speaking terms’ komen en blijven.

Expertise delen
Laat anderen delen in opgedane deskundigheid. Doet dat schriftelijk, coachend, presenterend of door het geven van (leer)opdrachten.

Flexibiliteit tonen
Laat uiteenlopende benaderingen zien teneinde effectief te blijven functioneren en de gestelde doelen te bereiken. Stelt zich soepel op.

Kritiek hanteren
Stelt zich open op. Gaat niet in de verdediging. Vraagt dóór indien kritiek niet duidelijk is. Laat het weten als kritiek onterecht is.

Middelen organiseren
Kent en verwerft de benodigde middelen. Zet deze zodanig in dat beoogde resultaten effectief worden bereikt.

Nieuwe ideeën accepteren
Omarmt nieuwe ideeën, concepten en werkwijzen op pragmatische en realistische wijze. Blijft daarbij kritisch.

Plannen
Stelt activiteiten, middelen en tijdspad realistisch en begrijpelijk op. Geeft aan hoe bijsturing kan plaatsvinden.

Projecten tot resultaten leiden
Behaalt met projecten het optimale rendement binnen de grenzen van de beschikbare middelen en tijd.

Relaties opbouwen met mensen
Creëert en onderhoudt effectief contacten waarbij de ander zich gemakkelijk voelt.

Richtinggevend en coördinerend optreden
Heeft overzicht, stuurt en organiseert. Heeft brede impact, ook buiten het eigen team.

Tijd organiseren
Zorgt ervoor dat in operationele plannen voldoende tijd wordt gereserveerd om optimaal resultaat te kunnen afleveren.

Voortgang bewaken
Beoordeelt vanuit een beoogd resultaat en onderliggend plan adequaat de stand van zaken. Signaleert afwijkingen en initieert waar nodig effectief corrigerende actie.

Doelen stellen
Maakt adequate (project)voorstellen waarin doelstellingen duidelijk worden omschreven en de stappen die nodig zijn om de doelen te bereiken duidelijk zijn aangegeven.

Onafhankelijk handelen
Handelt vanuit eigen overtuigingen en minder om anderen een plezier te doen. Blijft volhouden, ook bij weerstand.

Rollen

Specialist
Is deskundig, leergierig, weet veel op eigen vakgebied.

Administrateur
Ordent, structureert en documenteert.

Dienstverlener
Ondersteunt, verzorgt en bedient mens- en servicegericht.

 

Competenties

Analyseren
Onderscheidt hoofd- van bijzaken, maakt correct gebruik van logica en gaat daarbij grondig te werk. Trekt onderbouwde conclusies uit beschikbare informatie.

Begrip tonen
Houdt rekening met gevoelens, belangen en meningen van anderen. Zorgt dat de ander dat ook als zodanig ervaart. Stemt eigen gedrag af op de gevoelens van anderen.

Betrokkenheid tonen
Werkt met toewijding. Toont emotionele binding met de zaak, activiteit of persoon.

Oordeelkundig handelen
Vormt een mening gebaseerd op valide gegevens en neemt ook meningen en gevoelens hierin mee.

Oplossingen leveren
Komt met adequate oplossingen, ook als deze niet voor het oprapen liggen.

Verdraagzaamheid en welwillendheid tonen
Treedt anderen onbevooroordeeld en open tegemoet. Is erop gericht anderen te ondersteunen.

Anderen begrijpen
Luistert, stelt relevante vragen en voelt aan wat er bedoeld wordt. Zorgt ervoor dat de ander zich begrepen voelt.

Continu leren en ontwikkelen
Streeft uit zichzelf naar het vergroten van kennis, vaardigheden en de ontwikkeling van gedrag.

Expertise delen
Laat anderen delen in opgedane deskundigheid. Doet dat schriftelijk, coachend, presenterend of door het geven van (leer)opdrachten.

Gestructureerd schrijven
Geeft schriftelijke informatie op een geordende, kernachtige en begrijpelijke manier weer.

Kritische zin tonen
Controleert de juistheid van zaken. Stelt vragen. Vraagt om feitelijke onderbouwing.

Luisteren
Toont belangstelling en stelt vragen. Neemt de belangrijkste informatie makkelijk op.

Pro-actief communiceren
Wekt interesse, beïnvloedt meningen of stuurt gedrag vanuit eigen initiatief.

Relaties opbouwen met mensen
Creëert en onderhoudt effectief contacten waarbij de ander zich gemakkelijk voelt.

Systematisch werken
Werkt planmatig en effectief. Past de manier van werken aan indien dat ‘winst’ oplevert.

Informatie verzamelen
Zoekt relevante gegevens en achtergrondinformatie bij elkaar en bevraagt anderen. Trekt feiten na.

Instructies opvolgen
Werkt strikt volgens de richtlijnen en gebruiksaanwijzingen.

Klantgericht handelen
Stelt de klant centraal en zorgt voor een vlotte en persoonlijke service aan klanten; doet alles om ervoor te zorgen dat aan de behoefte van de klant wordt voldaan.

Procedures volgen
Houdt zich consequent aan de formele werkvoorschriften in het eigen werk. Houdt ruggespraak indien afwijken nodig lijkt.

Rollen

Administrateur
Ordent, structureert en documenteert.

Dienstverlener
Ondersteunt, verzorgt en bedient mens- en servicegericht.

 

Competenties

Begrip tonen
Houdt rekening met gevoelens, belangen en meningen van anderen. Zorgt dat de ander dat ook als zodanig ervaart. Stemt eigen gedrag af op de gevoelens van anderen.

Betrokkenheid tonen
Werkt met toewijding. Toont emotionele binding met de zaak, activiteit of persoon.

Verdraagzaamheid en welwillendheid tonen
Treedt anderen onbevooroordeeld en open tegemoet. Is erop gericht anderen te ondersteunen.

Anderen begrijpen
Luistert, stelt relevante vragen en voelt aan wat er bedoeld wordt. Zorgt ervoor dat de ander zich begrepen voelt.

Gestructureerd schrijven
Geeft schriftelijke informatie op een geordende, kernachtige en begrijpelijke manier weer.

Luisteren
Toont belangstelling en stelt vragen. Neemt de belangrijkste informatie makkelijk op.

Pro-actief communiceren
Wekt interesse, beïnvloedt meningen of stuurt gedrag vanuit eigen initiatief.

Relaties opbouwen met mensen
Creëert en onderhoudt effectief contacten waarbij de ander zich gemakkelijk voelt.

Systematisch werken
Werkt planmatig en effectief. Past de manier van werken aan indien dat ‘winst’ oplevert.

Informatie verzamelen
Zoekt relevante gegevens en achtergrondinformatie bij elkaar en bevraagt anderen. Trekt feiten na.

Instructies opvolgen
Werkt strikt volgens de richtlijnen en gebruiksaanwijzingen.

Klantgericht handelen
Stelt de klant centraal en zorgt voor een vlotte en persoonlijke service aan klanten; doet alles om ervoor te zorgen dat aan de behoefte van de klant wordt voldaan.

Procedures volgen
Houdt zich consequent aan de formele werkvoorschriften in het eigen werk. Houdt ruggespraak indien afwijken nodig lijkt.

Rollen

Zelfmanager
Neemt verantwoordelijkheid en ontwikkelt zichzelf.

Realisator
Streeft doelen na, voert uit en maakt waar.

Samenwerker
Handelt vanuit teambelang en is gericht op co-creatie.

 

Competenties

Begrip tonen
Houdt rekening met gevoelens, belangen en meningen van anderen. Zorgt dat de ander dat ook als zodanig ervaart. Stemt eigen gedrag af op de gevoelens van anderen.

Oplossingen leveren
Komt met adequate oplossingen, ook als deze niet voor het oprapen liggen.

Anderen raadplegen
Vraagt anderen om hun mening of advies. Peilt commitment en borgt besluitvorming.

Conflict hanteren
Herkent potentiële conflictsituaties en voorkomt waar mogelijk escalatie. Zorgt ervoor dat betrokkenen ‘on speaking terms’ komen en blijven.

Continu leren en ontwikkelen
Streeft uit zichzelf naar het vergroten van kennis, vaardigheden en de ontwikkeling van gedrag.

Doelen bereiken
Zorgt ervoor dat gestelde doelen gerealiseerd worden binnen de voorwaarden die daartoe gesteld zijn.

Expertise delen
Laat anderen delen in opgedane deskundigheid. Doet dat schriftelijk, coachend, presenterend of door het geven van (leer)opdrachten.

Flexibiliteit tonen
Laat uiteenlopende benaderingen zien teneinde effectief te blijven functioneren en de gestelde doelen te bereiken. Stelt zich soepel op.

Handvaardigheid tonen
Toont vakmanschap in handmatig werk. Levert hierdoor resultaat op kwalitatief en kwantitatief adequaat niveau.

Kritiek hanteren
Stelt zich open op. Gaat niet in de verdediging. Vraagt dóór indien kritiek niet duidelijk is. Laat het weten als kritiek onterecht is.

Plannen
Stelt activiteiten, middelen en tijdspad realistisch en begrijpelijk op. Geeft aan hoe bijsturing kan plaatsvinden.

Reflecteren
Beschouwt eigen gedrag en handelen, heeft inzicht in effect van eigen gedrag en handelen. Ontdekt het meest effectieve gedrag.

Relaties opbouwen met mensen
Creëert en onderhoudt effectief contacten waarbij de ander zich gemakkelijk voelt.

Samenwerken
Draagt actief bij aan het realiseren van gemeenschappelijke doelen. Deelt pro-actief informatie en zorgt voor een goede relatie. Bevordert eendracht binnen de groep en ondersteunt anderen.

Doelen stellen
Maakt adequate (project)voorstellen waarin doelstellingen duidelijk worden omschreven en de stappen die nodig zijn om de doelen te bereiken duidelijk zijn aangegeven.

Instructies opvolgen
Werkt strikt volgens de richtlijnen en gebruiksaanwijzingen.

Onafhankelijk handelen
Handelt vanuit eigen overtuigingen en minder om anderen een plezier te doen. Blijft volhouden, ook bij weerstand.

Procedures volgen
Houdt zich consequent aan de formele werkvoorschriften in het eigen werk. Houdt ruggespraak indien afwijken nodig lijkt.

Tijd bewaken
Controleert of (deel)resultaten op tijd behaald worden en schat realistisch in wat in de resterende tijd nog mogelijk is. Stelt bij.

Rollen

Realisator
Streeft doelen na, voert uit en maakt waar.

Dienstverlener
Ondersteunt, verzorgt en bedient mens- en servicegericht.

 

Competenties

Begrip tonen
Houdt rekening met gevoelens, belangen en meningen van anderen. Zorgt dat de ander dat ook als zodanig ervaart. Stemt eigen gedrag af op de gevoelens van anderen.

Betrokkenheid tonen
Werkt met toewijding. Toont emotionele binding met de zaak, activiteit of persoon.

Oplossingen leveren
Komt met adequate oplossingen, ook als deze niet voor het oprapen liggen.

Verdraagzaamheid en welwillendheid tonen
Treedt anderen onbevooroordeeld en open tegemoet. Is erop gericht anderen te ondersteunen.

Anderen begrijpen
Luistert, stelt relevante vragen en voelt aan wat er bedoeld wordt. Zorgt ervoor dat de ander zich begrepen voelt.

Doelen bereiken
Zorgt ervoor dat gestelde doelen gerealiseerd worden binnen de voorwaarden die daartoe gesteld zijn.

Handvaardigheid tonen
Toont vakmanschap in handmatig werk. Levert hierdoor resultaat op kwalitatief en kwantitatief adequaat niveau.

Luisteren
Toont belangstelling en stelt vragen. Neemt de belangrijkste informatie makkelijk op.

Pro-actief communiceren
Wekt interesse, beïnvloedt meningen of stuurt gedrag vanuit eigen initiatief.

Relaties opbouwen met mensen
Creëert en onderhoudt effectief contacten waarbij de ander zich gemakkelijk voelt.

Samenwerken
Draagt actief bij aan het realiseren van gemeenschappelijke doelen. Deelt pro-actief informatie en zorgt voor een goede relatie. Bevordert eendracht binnen de groep en ondersteunt anderen.

Instructies opvolgen
Werkt strikt volgens de richtlijnen en gebruiksaanwijzingen.

Klantgericht handelen
Stelt de klant centraal en zorgt voor een vlotte en persoonlijke service aan klanten; doet alles om ervoor te zorgen dat aan de behoefte van de klant wordt voldaan.

Procedures volgen
Houdt zich consequent aan de formele werkvoorschriften in het eigen werk. Houdt ruggespraak indien afwijken nodig lijkt.

Rollen

Realisator
Streeft doelen na, voert uit en maakt waar.

 

Competenties

Oplossingen leveren
Komt met adequate oplossingen, ook als deze niet voor het oprapen liggen.

Doelen bereiken
Zorgt ervoor dat gestelde doelen gerealiseerd worden binnen de voorwaarden die daartoe gesteld zijn.

Handvaardigheid tonen
Toont vakmanschap in handmatig werk. Levert hierdoor resultaat op kwalitatief en kwantitatief adequaat niveau.

Samenwerken
Draagt actief bij aan het realiseren van gemeenschappelijke doelen. Deelt pro-actief informatie en zorgt voor een goede relatie. Bevordert eendracht binnen de groep en ondersteunt anderen.

Instructies opvolgen
Werkt strikt volgens de richtlijnen en gebruiksaanwijzingen.

Procedures volgen
Houdt zich consequent aan de formele werkvoorschriften in het eigen werk. Houdt ruggespraak indien afwijken nodig lijkt.

Functie selecteren

In HRorganizer Go is het heel eenvoudig om een functie te selecteren. In de video hiernaast leggen we precies uit hoe je een assessment instelt, verstuurt en de resultaten bekijkt.

Video afspelen

Ook beter, sneller en eerlijk selecteren?

Er zijn al meer dan 60.000 sollicitanten getest. Start ook vandaag nog!

online assessment ranking